(1)
Zhahnur Arif, M. KATA PENGANTAR. LKTI 2023, 4, ii.