(1)
Zhahnur Arif, M. DAFTAR ISI. LKTI 2023, 4, v - vi.