[1]
M. Zhahnur Arif, “DAFTAR ISI”, LKTI, vol. 4, no. 1, p. v - vi, Jan. 2023.